Kasutus- ja privaatsustingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad Oma Õlu OÜ (edaspidi maltoosa.ee), registrikood 12309567, aadress Mahtra 22-44 Tallinn 13811 veebipoes (www.maltoosa.ee) müüdavate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tingimustest, maltoosa.ee hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Lepingu jõustumine

2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist maltoosa.ee poolt.

3. Kauba ja teenuste hinnad

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. maltoosa.ee jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi, teavitades sellest veebipoes hindade uuendamisega.

3.3. Kui tellimus on esitatud enne hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Kliendile tellimuse esitamise ajal kehtinud hinnakirja.

4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid

4.1. Kauba ja teenuste eest tasutakse ettemaksuna pangaülekandega.

4.2. Kättesaamise viisi valib Klient tellimuse vormistamisel:

  • Klient võib tulla kaubale järele maltoosa.ee valmistoodangu lattu aadressil Rakvere mnt 9, Haljala, leppides aja eelnevalt kokku telefonil +372 58 93 6060 või mailiaadressil maltoosa@maltoosa.ee.
  • Kaup saadetakse standardpakina Kliendi poolt valitud aadressile.
  • Kaup saadetakse Kliendi poolt valitud pakiautomaati.

5. Kauba saadavus

5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid veebipoes uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest ebatäpsustest andmebaasi ja tegeliku laoseisu vahel, ei saa maltoosa.ee garanteerida kauba saadavust. Taoliste juhtumite puhul teavitab maltoosa.ee koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja maltoosa.ee võimalustele.

6. Kliendi õigus tellimusest taganeda

6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient esitama vastavasisulise avalduse mailiaadressil maltoosa@maltoosa.ee ja tagastama tellitud kauba. Taganemisavalduse tüüpvorm on leitav aadressil https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf.

6.3. Kui kaup on kahjustunud, kasutatud, siltideta, ei ole tagastatud originaalpakendis või seisukord on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, on Klient kohustatud hüvitama toote väärtuse vähenemine.

6.4. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud tingimuste kohaselt.

6.5. maltoosa.ee tagastab Kliendile lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või Klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

6.6. Kauba tagastamisel tuleb Kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

7. maltoosa.ee õigus lepingust taganeda

7.1. maltoosa.ee’l on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud.

7.2. Tellitud kaupa hoiab maltoosa.ee Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus- ja hoiukulud.

8. Pretensioonide esitamise õigus

8.1. Toodetele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg seaduses (VÕS) ettenähtud korras.

8.2. Pretensioonide esitamise tähtaeg ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest, hooldusjuhendi või kasutusjuhendi eiramisest või toote kulumisest.

9. Omandireservatsioon

9.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup maltoosa.ee omand.

10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.1. maltoosa.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. maltoosa.ee tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

10.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Oma Õlu OÜ.

10.3. Isikuandmed on andmed, mida maltoosa.ee kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda ainult Kliendi nõusolekul. Isikuandmete kogumine võib toimuda kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, mailiaadress, isikukood) esitamisel meie veebipoes, veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu.

10.4. Kogutud isikuandmeid kasutatakse kauba kohaletoimetamiseks ning Kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib maltoosa.ee avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab maltoosa.ee’le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanneteks on veebipoes müüdavate kaupade transport või järelmaksuteenuse pakkumine.

10.5. Kogutud isikuandmete abil saab teavitada kliente maltoosa.ee uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla maltoosa.ee uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada.

10.6. Kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada veebilehe „Minu konto“ alas.

10.7. maltoosa.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

10.8. maltoosa.ee võib kasutada Kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.

10.9. Kõiki maltoosa.ee veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

10.10. Klientide paroole hoitakse andmebaasis krüpteeritud kujul. maltoosa.ee’l puudub võimalus näha Kliendi paroole, kuid maltoosa.ee poolt volitatud haldur saab vajadusel genereerida Kliendile uue parooli ning edastada selle Kliendile üle kokkulepitud sidekanali. maltoosa.ee poolt genereeritud parool tuleks Kliendi poolt “Minu konto” alas esimesel võimalusel ära muuta.

10.11. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.

10.12. Eeldatakse, et maltoosa.ee veebipoodi kasutama asudes on Klient Tingimustega tutvunud ning nõustub nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või murede osas saab abi mailiaadressil maltoosa@maltoosa.ee

11. Tingimuste muudatused

11.1. maltoosa.ee’l on õigus käesolevaid tingimusi muuta ning täiendada.

11.2. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse nende avaldamisega veebilehel www.maltoosa.ee. Muudatused ja täiendused jõustuvad alates vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

12. Järelevalve asutus ja vaidlused

12.1. Tingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelevalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

12.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

13. Lõppsätted

13.1. Käesolevatele Tingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

13.2. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

 

Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad Tingimused kättesaadavaks aadressil www.maltoosa.ee

Viimati uuendatud 27.12.2018